Tip ประโยคทักทายในชีวิตประจำวันการนําภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวตประจำวัน
ทุกวันนี้ เราคงปฏิเสธไม่ได้ที่ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันเรา เด็กทุกวันนี้ก็เรียนรู้ ภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นอนุบาล เรียนไปเรื่อย ๆทั้ง grammar และ Conversation เด็กเหล่านี้โชคดีที่เกิดมา พร้อมยุคสมัยที่การเรียนการสอนพัฒนาไปไกล และการสอสารที่รวดเร็ว สามารถเรียนรู้ได้ง่ายจากสื่อต่าง ๆไม่ว่าจะเป็น internet, movie, music, newspaper ที่หาได้ง่ายๆ งั้นเรามาเริ่มต้นมาศึกษาด้วยแบบง่ายๆกันค่ะ

ประโยคภาษาอังกฤษ ใช้ในการทักทายแบบไม่เปนทางการ
• Hi ฮ๊าย หวดดี
• Hello เฮลโล็ สวัสดี

การนําไปใช้ก็ให้ต่อท้ายด้วยชื่อของคนๆนั้น เช่น
• Hi, Jo. ฮ๊ายโจ หวัดดีโจ
• Hi, Sam. ฮ๊ายแซม หวัดดีแซม
• Hello, Mr. Tom. เฮ็ลโล๊ มิสเตอร์ ทอม สวัสดีคุณทอม
• Hello, Susan. เฮ็ลโล๊ซู๊ซัน สวัสดีซูซาน

เอาสํานวนเหล่านี้ไปฝึกใช้กัน การเรียนภาษาอังกฤษให้เรียนแบบค่อยเป็นค่อยไป เดี๋ยวภาษาก็จะซึมซับเองโดย
อัตโนมัติ

ประโยคภาษาอังกฤษ การทักทายอย่างเป็นทางการ
• Good morning.
กุดม๊อนิง
ดีตอนเช้า (สวัสดีตอนเช้า) เช้าถึงเที่ยง

• Good afternoon.
กุดด๊าฟเทอะนูน
ดีตอนบ่าย (สวัสดีตอนบ่าย) บ่ายถึงเย็น

• Good evening.
กุดด๊ฟนิง
ดีตอนเย็น (สวัสดีตอนเย็น) เย็นถึงดึกๆ
และจดจําให้ได้ว่าคําไหนใช้ตอนไหนเวลาเอาไปใช้งานจริงๆก็จะตามชื่อบุคคลนั้นๆเช่น

• Good morning, Mr. John.
กุดม๊อนิงมิสเตอะจอน (สวสดั ีตอนเช้าคุณจอน)
แต่ถ้าเป็นแขกที่เราไม่รู้จักจะใช้คําว่า sir (เซอ = คุณผู้ชาย) madam (แม๊เดิม = คุณผู้หญิง) เช่น

• Good evening, sir.
กุดดี๊ฝนิงเซอะ (สวัสดีครับคณผู้ชาย)

• Good evening, madam.
กุดดี๊ฝนิงแม๊เดิม (สวัสดีครับคุณผู้หญิง)


Share this article :

แสดงความคิดเห็น