ผู้จัดทำ


นาย ปฏิภาน แข งประเสริฐ เลขที่ 9

นาย โสมนัส ภาณุศานต เลขที่ 18

นาย อรรถชัย สัมผัสชื่น เลขที่ 19

นางสาว กนิษฐา วงศ์ศาสตรา เลขที่ 23

นางสาว กัญญาณัฐ ซูกองปาน เลขที่ 25

นางสาว ธยานี ชาวนา เลขที่ 36

ม.3/12

โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
Share this article :

โพสต์ความคิดเห็น